Aktivity SPGE v rámci Dohodovacího řízení pro úhrady v roce 2021

Dohoda v segmentu ambulantních specialistů o úhradách pro rok 2021

V Praze 18. 6. 2020

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

včera proběhlo poslední jednání se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení pro rok 2021, jehož výsledkem je dohoda. Výsledek považujeme za velmi dobrý a průlomový a věříme, že budete spokojeni. Hlavní body, které podařilo vyjednat jsou:

 • Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Toto ustanovení je zcela zásadní samozřejmě pro jakékoli změny ve výkonech, ale pokud bychom ho neprosadili, neměli bychom nic ani z deklarovaného navýšení hodnoty práce o 10% od ledna 2021 a dalších 10% od ledna 2022, které se podařilo vyjednat ČLK a je písemně přislíbeno
 • Základní korunová hodnota bodu 1,05 Kč s možnou bonifikací až na 1,15 Kč
 • Základní koeficient navýšení PURO 5% s možnou bonifikací až na 17%
 • Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč
 • U poskytovatele, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za dodržení pracovní doby, má na bonifikaci nárok
 • U poskytovatele, které v roce 2021 ošetří 100 a méně pojištěnců od jedné pojišťovny, bude úhrada výkonová (ne výpočtem přes PURO)
 • U nových poskytovatelů se PURO nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti
 • Navýšení limitu regulací (preskripce i vyžádaná péče) na 108%
 • Doplnění ustanovení, pokud by nedošlo k deklarovanému navýšení ceny práce, že dojde k adekvátním úpravám v parametrech úhradové vyhlášky (k jejich navýšení)

 

Jsme rádi, že se i přes velké neshody uvnitř segmentu na počátku jednání došlo k obratu a našli jsme konsensus a vystupovali jednotně. Jsme přesvědčeni, že bez toho by se úspěchu dosáhnout nepodařilo.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali a velice nás těší, že co jsme Vám na začátku slíbili, jsme poctivě odpracovali a doručili. SPGE bylo, je a bude aktivním hráčem, který byl, je a bude vidět i slyšet a těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních gastroenterologů.

Zápis z včerejšího jednání a konečné znění dohody mezi segmentem ambulantních specialistů najdete na následujícím odkazu. Protokol o dohodě potom zde.

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím.

MUDr. Luděk Hrdlička                                         Ing. Jaroslav Duba
Předseda SPGE                                                    OAKS Consulting s.r.o.
info@spge.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
                                                                               +420 606 613 224

Zpráva ze společného přípravného jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 25. 5. 2020

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 21. 5. 2020 proběhlo čtvrté jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

Úhrady 2020

Jak jsme Vás informovali v posledním zápise, stabilizační opatření pro řešení dopadů COVID-19 na provoz zdravotnických zařízení převzalo plně do své kompetence Ministerstvo zdravotnictví, které připravuje tzv. Kompenzační vyhlášku podle Kompenzačního zákona, který by měl být projednán do konce května. Konkrétní termíny vydání však doposud nejsou známy.

I nadále proto doporučujeme:

 1. Co nejméně omezovat pracovní dobu.
 2. Vykazovat maximální výše předběžných úhrad.


Zvláštní pozornost prosím věnujte změnám v opatřeních zdravotních pojišťoven
ve vztahu k nouzovému stavu, kdy některé již zrušily možnost vykazovat telefonickou či jinou elektronickou formu komunikace, jako cílené vyšetření. Aktuální informace naleznete na AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ POJIŠŤOVEN.

Úhrady 2021

 1. Dva dny před jednáním poslaly zdravotní pojišťovny návrh úhrad pro rok 2021, který je téměř obsahově identický, jako úhradová vyhláška pro rok 2020. V rozporu s předchozími prohlášeními, náměstek Šmehlík hned v úvodu sdělil, že v souladu se schváleným harmonogramem dohodovacího řízení je toto posledním jednáním, na kterém musí proběhnout hlasování o dohodě/nedohodě.
 2. Koordinátor našeho segmentu proto požádal, aby jednání pokračovala, neboť na náš návrh pojišťovny doposud nereagovaly (finální znění naleznete na odkazu zde) a návrh předložený pojišťovnami zástupci poskytovatelů v segmentu ambulantních specialistů odmítli.
 3. Následně proběhla diskuse, kdy nám pojišťovny sdělily, že v 9 segmentech ze 14 již k dohodě došlo a měli bychom náš postoj zvážit. Zároveň vyjádřily svůj negativní postoj k požadavku na valorizaci hodnoty práce a uvedly, že pokud by k tomu došlo, sníží adekvátně koeficienty nárůstu a korunovou hodnotu bodu tak, aby byl zachován jimi plánovaný nárůst oproti roku 2020 o 2% – 3%.
 4. Na závěr proběhlo hlasování o návrhu pojišťoven, ve kterém se všechny pojišťovny vyjádřili PRO a všichni zástupci poskytovatelů PROTI a návrh tak nebyl přijat (zápis z jednání naleznete na odkazu zde). Zároveň došlo k dohodě, že jednání budou pokračovat dle následujícího harmonogramu:
  1. 5. 2020 – samostatné jednání zástupců poskytovatelů v segmentu ambulantních specialistů, ze kterého vzejde nový konsensuální návrh
  2. 5. 2020 – páté jednání segmentu ambulantních specialistů s pojišťovnami, ve kterém se pokusíme dojít k dohodě. V případě neúspěchu budou jednání pokračovat.


Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět. 

S pozdravem

MUDr. Luděk Hrdlička                                         Ing. Jaroslav Duba
Předseda SPGE                                                    OAKS Consulting s.r.o.
info@spge.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
                                                                               +420 606 613 224

Zpráva ze společného přípravného jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 11. 5. 2020

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

Jak jsme Vás informovali, 6. 5. 2020 se konečně uskutečnilo dlouho očekávané společné jednání všech 29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů, po kterém jsme od února volali. Účastníci se shodli na požadavcích pro rok 2020 i 2021 a tyto budou poslány zdravotním pojišťovnám před dalším jednáním, které se uskuteční 14. 5. 2020. Finální znění naleznete na odkazu zde.

Co se týká úhrad roku 2021, tak předloženy byly tři návrhy: ČLK, SAS a uskupení SAD, SAI a SPGE. SAS navrhoval zachování stejného principu, jako platí pro letošní rok, ale po dlouhé diskusi nakonec svůj návrh stáhl. Ve finále se pak rozhodovalo mezi návrhem ČLK a návrhem uskupení SAD, SAI a SPGE.

Návrh předložený ČLK:

„Zástupci poskytovatelů segmentu AS podporují návrh ČLK na zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů v SZV o 20 %. Dokud nebude rozhodnuto o tom, zda návrh ČLK bude či nebude MZ začleněn do SZV, není možné seriózně jednat o textu vyhlášky pro rok 2021.“

Výsledek hlasování: PROTI návrhu hlasovali zástupci SAD, SAI a SPGE, všichni ostatní byli PRO

Návrh předložený SAD, SAI a SPGE:

„Zástupci poskytovatelů segmentu AS podporují návrh ČLK na zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů v SZV o 20% a současně žádáme o ukotvení nepodkročitelné hodnoty bodu ve výši 1 Kč v úhradové vyhlášce pro rok 2021.“

Výsledek hlasování: PRO návrh hlasovali zástupci SAD, SAI a SPGE, PROTI byli všichni ostatní zástupci

Rozdíl mezi návrhem naším a návrhem ČLK je vyznačen tučně v textu. Důvodem našeho požadavku na nepodkročitelnost 1 Kč/bod je, že pokud nebude ve vyhlášce, nebo ještě lépe v zákoně toto ukotveno, reálně hrozí, že se navýšení bodových hodnot výkonů do úhrad nepromítne vůbec, nebo jen částečně. Pojišťovnám ani Ministerstvu zdravotnictví totiž nic nebrání v tom, aby při navyšování bodových hodnot výkonů v praxi minimalizovali navyšování plateb poskytovatelům. K tomu mohou použít různé nástroje, jako je například snížená korunová hodnota bodu, degresivní koeficient navýšení PURO, nebo znovu zavedení degresivní hodnoty bodu, která v našem segmentu platila do roku 2015 a dodnes platí například v radiologii.

Tento čtvrtek se tedy těšíme na, v pořadí již třetí, jednání s pojišťovnami, o jehož výsledcích Vás budeme informovat.

S pozdravem

MUDr. Luděk Hrdlička                                         Ing. Jaroslav Duba
Předseda SPGE                                                    OAKS Consulting s.r.o.
info@spge.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
                                                                               +420 606 613 224

Zpráva z druhého jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 3. 5. 2020

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 proběhlo druhé jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

Úhrady 2020

 1. Díky schválení navýšení plateb za státní pojištěnce zdravotní pojišťovny stále počítají s tím, že výdaje pro rok 2020 zůstanou v plánované výši 350–360 mld. Kč dle zdravotně-pojistných plánů.
 2. Zdravotní pojišťovny finalizují ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stabilizační opatření pro dorovnání výpadků v příjmech poskytovatelů v roce 2020 v důsledku šíření infekce COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu. Velmi pravděpodobně bude k tomuto účelu vydána aktualizace úhradové vyhlášky, nicméně finální podoba řešení nebude představena dříve, než na 3.jednání našeho segmentu s pojišťovnami 14. 5. 2020.
 3. Nadále platí naše dvě doporučení:
  1. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
  2. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné úhrady. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo s pojišťovnami. Konkrétní postup naleznete na stránkách https://www.informacepropraxi.cz/pojistovny/. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).

Úhrady 2021

 1. Jojko (SAS) navrhl zachovat pro rok 2021 identický princip úhrad, jako byl pro rok 2020.
 2. Zástupce SAD (sadcr.com) a SPGE (www.spge.cz) Ing. Duba navrhl jednání o úhradách roku 2021 odložit do doby, než se na prioritách shodne celý segment ambulantních specialistů. Dále vznesl procesní námitku a upozornil, že v rámci skupiny ambulantních specialistů (AS) neproběhlov rozporu s bodem A1b) článku 3 Jednacího řádu, jednání zástupců poskytovatelů a že segment AS nemá doposud řádně zvoleného koordinátora. Ing. Duba opakovaně na tento problém upozorňoval a vyzýval zástupce jednotlivých profesních sdružení v segmentu AS k jednáním a nastavení priorit a požadavků. Nikdo ze zúčastněných však neprojevil zájem tuto situaci řešit. Ing. Duba proto požádal, aby návrhy jednotlivých účastníků oprávněných jednat, byly brány jako návrhy zástupců jednotlivých profesních sdružení poskytovatelů, a ne jako společný většinový názor za celý segment AS, a dále pak o vložení procesní námitky do zápisu z jednání 30. 4. 2020.
 1. Zdá se, že formální přednesení procesní námitky na jednání segmentu AS splnilo svůj účel, protože v pátek přišla pozvánka na 6. 5. 2020, kdy se na společném jednání konečně setká všech 29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů (viz. Příloha 1), po kterém od února voláme, a které navíc musí podle Jednacího řádu Dohodovacího řízení proběhnout. Je velká škoda, že jsme ztratili dva měsíce času, nicméně věříme, že segment AS na společných požadavcích ohledně úhrad roku 2021 shodu nakonec najde. Priority a požadavky koalice SAD (sadcr.com), SPGE (www.spge.cz) a SAI (www.saicr.cz), které budeme v rámci jednání prosazovat, naleznete v Příloze 2.

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.

Celý text zápisu naleznete zde

S pozdravem

MUDr. Luděk Hrdlička                                         Ing. Jaroslav Duba
Předseda SPGE                                                    OAKS Consulting s.r.o.
info@spge.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
                                                                               +420 606 613 224

Zpráva z prvního jednání segmentu ambulantních specialistů

V Praze 17. 4. 2020

Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové,

Včera proběhlo jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

 1. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
 2. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné úhrady. Podle průběhu jednání jsme přesvědčeni, že je větší šance, že nebudeme muset vracet to, co už bylo vyplaceno, než že nám pojišťovny doplatí něco navíc. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo s pojišťovnami a pokud to nepůjde, nebo si nebudete vědět rady, obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).
 3. Další jednání s pojišťovnami proběhne za dva týdny a po tu dobu budeme MUDr. Jojka tlačit k tomu, aby dal dohromady pracovní skupinu AS pro vyjednávání s plátci (navrhujeme složení Kubek, Jojko, Koblic, Duba, Cudlínová), která připraví jasný návrh požadavků a priorit jak pro stabilizaci roku 2020, tak pro rok 2021. Dosavadní způsob vedení jednání je velmi slabý, nemá jasný scénář ani strategii a v podstatě MUDr. Jojko namísto toho, aby formuloval vlastní požadavky, vyčkává, s čím pojišťovny přijdou.
 4. Znovu prosím zvažte, zda nám jste ochotni poskytnout svá data. Aktuálně máme souhlas od 90 poskytovatelů a čím více jich budeme mít, tím snáze pojišťovny přesvědčíme, že nemusí s jasným řešením čekat až na konec května.


Pro zájemce přikládáme na následujícím odkazu i podrobný zápis z jednání. 

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.
Příjemný zbytek týdne.

MUDr. Luděk Hrdlička                                         Ing. Jaroslav Duba
Předseda SPGE                                                    OAKS Consulting s.r.o.
info@spge.cz                                                        info@informacepropraxi.cz
                                                                               +420 606 613 224